Tutaj jesteś: Strona główna
Ustaw jako stronę startową
Cekcyn
Menu

Najpiękniejsze miejsca w Polsce


Rogowo
Informacje ogólne Atrakcje turystyczne Piękno okolic Dane Teleadresowe Mapka
Nasza historia Co? Gdzie? Kiedy?
Nasza historia

Galeria zdjęc dawnych:

Plac Powst. Wlkp
Plac Powst. Wlkp


obecny budynek urzędu gminy (Rogowo)


ulica Kolejowa


Chór Jutrzenka
Historia Rogowa i okolic
 
Udokumentowana historia Rogowa sięga roku 1311, kiedy Mroczko, syn Przecława z Żernik otrzymał Rogowo w wyniku podziału majętności. Następni właściciele przyjęli od nazwy osady nazwisko Rogowscy i pieczętowali herbem Grzymała.

Rogowo w tym czasie musiało, więc być osadą znaczną i starą skoro już w 1380 roku było lokowane na prawach miejskich. Nie zachował się jednak żaden dokument, czy zapis, podający dokładną datę nadania osadzie praw miejskich. Jedynie wzmianka w dokumencie z 1380 r. określająca Rogowo jako „civitas” pozwala stwierdzić, że już wówczas było ono miastem.

W 1580 roku Rogowo zamieszkiwało zaledwie 7 rzemieślników, 6 rybaków, komornik i piekarka. W tym też roku  Rogowo dekretem starosty generalnego Wielkopolski zostało zamienione z miasta na wieś: „ex oppido villa”. Decyzja ta nie spowodowała żadnych istotnych zmian w rozwoju Rogowa i trybie życia mieszkańców. Osada posiadała w dalszym ciągu układ przestrzenny i zabudowę o charakterze miejskim.

W XVII w., podczas „potopu” szwedzkiego Rogowo, podobnie jak i szereg sąsiednich ośrodków, uległo doszczętnemu zniszczeniu: miasto zostało obrabowane i spalone. Ówczesny właściciel Rogowa – Albert Węgierski odbudował je w całości. Obecny układ przestrzenny pochodzi z tego okresu. 15 czerwca 1672 roku Albert odnowił i potwierdził miastu dawne przywileje. Była to już druga lokacja Rogowa.

Po II rozbiorze Polski miasto znalazło się pod zaborem pruskim. Składało się z 27 domów, 14 stodół i 5 pustych placów. Zamieszkiwało je 210 mieszkańców. W tym stanie ostatni właściciel Rogowa, Jakub Korytowski sprzedał je rządowi pruskiemu. Położenie nad nowo powstałą granicą wpłynęło na utworzenie w 1793 roku w Rogowie komory celnej, co w sposób istotny wpłynęło na dalszy rozwój miasta i wzrost zamożności jego mieszkańców. W roku 1800 w mieście znajdowały się 34 domy, a zamieszkiwało je 266 osób.

Mimo zaboru i nabycia dóbr przez władze pruskie mieszkańcy miasta czuli się  zawsze Polakami i czynnie wspierali wszelkie próby odzyskania niepodległości.

W 1849 roku, na polecenie władz pruskich rozebrano stary ratusz w Rogowie, a zbudowano nowy obiekt dla pruskiej administracji miasta. W 1883 roku, w 400 rocznicę śmierci Marcina Lutra został oddany do użytku w Rogowie, wybudowany w centrum miasta, kościół protestancki, który był symbolem procesu niemczenia miasta i okolicznych wsi.

W pierwszym dniu 1919 roku w Rogowie oddział powstańczy, utworzony w konspiracji, złożony z mieszkańców Rogowa i okolicznych wsi, wczesnym rankiem opanował Rogowo i przyłączył się do maszerującego na Żnin zgrupowania powstańczego. Organizatorem oddziału rogowskiego i akcją opanowania Rogowa przewodził Franciszek Bernard.

Pierwszym komendantem miasta z ramienia władz powstańczych, został mianowany Władysław Szulc. W wyniku zdecydowanego natarcia połączonych jednostek na stacjonujący w Żninie garnizon pruski miasto zostało jeszcze w tym samym dniu wyzwolone.

Niepodległości Rogowa trwała, aż do wybuchu II wojny światowej. 1 września 1939 roku dla Rogowian, podobnie jak dla wszystkich Polaków, był dniem wielkiego smutku, rozpaczy oraz niepewności. Tydzień później do Rogowa wkroczyły wojska okupanta. Padł jeden symboliczny strzał oddany przez Polaka, który natychmiast  został ujęty przez hitlerowców i rozstrzelany.

Rogowo od pierwszych dni wojny, znalazło się pod okupacją hitlerowską. Okupanci przejęli urzędy i instytucje państwowe oraz zakłady przemysłowe, zniszczyli polskie emblematy, napisy polskie w miejscach publicznych oraz terroryzowali ludność polską. W samym Rogowie zamordowali czterech mieszkańców gminy: Jana Zanto z Czewujewa, Jana Białasa z Izdebna, Stanisława Wesołowskiego ze Złotnik i Piotra Wajerta z Wiewiórczyna oraz przypadkowo przebywającego w Rogowie Hieronima Różańskiego z Mokronos.

W grudniu 1939 roku Rogowo i okoliczne wsie: Złotniki, Grochowiska Szlacheckie, Grochowiska Księże, Czewujewo, Izdebno, Recz, Niedźwiady i Skórki przeżyły tragedię przymusowego wysiedlenia. Według relacji kobiety, która była naocznym świadkiem wysiedlenia gospodarza z miejscowości Recz, mieszkańców obudzono w nocy, dając im 15 minut czasu na opuszczenie gospodarstwa, bez prawa zabierania wartościowych przedmiotów i ciepłej odzieży. Mieszkańców Gminy Rogowo w większości wysiedlono w okolice Mińska Mazowieckiego oraz na Lubelszczyznę.

Gospodarstwa natychmiast obejmowali nowi właściciele – Niemcy sprowadzeni z nadbałtyckich republik Związku Radzieckiego – Litwy i Łotwy. W całości zostały przejęte przez Niemców nieliczne zakłady przemysłowe i usługowe. Polacy, którzy uniknęli wysiedlenia, otrzymywali, przez cały czas okupacji, niższe od Niemców płace, przy równocześnie wyższym podatku dochodowym. Ponadto mieli oni niższe racje żywnościowe i zaopatrzeniowe. W miejscach publicznych i w pracy obowiązywał surowy zakaz używania języka polskiego, a każdy Polak musiał kłaniać się umundurowanemu Niemcowi.

Wyjątkowo ponure były, w Rogowie lata okupacji, gdyż na miejscu pozostało niewielu Polaków, którzy byli pod stałą kontrolą okupantów, bezwzględnych i wyjątkowo nieżyczliwie nastawionych do wszystkiego, co polskie.

Generalna zimowa ofensywa radziecka, która ruszyła w styczniu na całej linii frontu, przyniosła wyzwolenie Rogowa i okolic. Hitlerowcy wycofali się w panice, nie próbując nawet stawiać oporu. 22 stycznia 1945 r. do miasta wkroczyły pierwsze oddziały Armii Radzieckiej. Następnego dnia zorganizowano pierwszy po wyzwoleniu aparat administracyjny gminy, a wszystkie instytucje, urzędy i zakłady użyteczności społecznej podjęły normalną pracę. Od 23 stycznia 1945 r. funkcję tymczasowego wójta gminy, pełnił Władysław Szymczak.

Pracownicy rogowskiej placówki pocztowej, aby przyśpieszyć uruchomienie normalnej łączności sami wykonali prowizoryczny datownik. Był to jednowierszowy stempelek z tekstem „Rogowo”. Dnia 13 lutego 1945 wójt gminy Rogowo powołał do życia Ochotniczą Straż Pożarną, której pierwszym prezesem został Michał Szulc, a naczelnikiem Antoni Chudziński.

W  pierwszym roku wolności dokonano ekshumacji zwłok Polaków zamordowanych na terenie Rogowa w 1939 roku. Trumny z prochami były wystawione na widok publiczny, a następnie odbył się manifestacyjny pogrzeb, w którym wzięły udział władze powiatowe, oficerowie i żołnierze wojska polskiego, organizacje społeczne oraz mieszkańcy Rogowa i najbliższych okolic.

Życie mieszkańców Gminy Rogowo zaczęło się normalizować. Swą działalność poszerzyły organizacje społeczne i kulturalne. Dnia 10 października 1945 roku rozpoczęło  działalność Towarzystwo Śpiewu „Jutrzenka”, którego dyrygentem przez następne dziesięciolecia był Tadeusz Pietras.

Dnia 1 stycznia 1948 roku oddano do użytku dobrze wyposażony Ośrodek Zdrowia, w 1949 roku utworzono Gminną Bibliotekę Publiczną z księgozbiorem liczącym 1146 woluminów. W 1950 roku odbudowano zniszczony podczas działań wojennych most na Wełnie oraz przywrócono pierwotny wygląd rynku.

Znaczącym wydarzeniem dla życia Rogowa i całej gromady było rozpoczęcie w 1969 roku budowy szkoły, nowoczesnej i znakomicie wyposażonej, która 2 listopada 1971 roku, w obecności władz powiatowych została oddana do użytku, otrzymując imię Mikołaja Kopernika.

Dnia 1 stycznia 1973 roku, na podstawie ustawy o utworzeniu gmin i zmiany ustawy o radach narodowych, decyzją władz wojewódzkich została utworzona Gmina Rogowo i wybrana nowa Gminna Rada Narodowa. Przewodniczącym tej pierwszej rady, składającej się z 44 radnych, w tym 22 członków PZPR, 12 członków ZSL i 10 bezpartyjnych, został wybrany Edward Pilaczyński.

W 1990 roku przywrócono w Polsce samorząd terytorialny. Również w tym roku Wójtem został wybrany Józef Sosnowski, który pełni te funkcję do dziś. W stolicy gminy znajduje się Urząd Gminy Rogowo, będący  siedzibą władz samorządowych.
 
 
Zapraszamy!
Witamy
Czwartek, 16 sierpnia 2018
Strona główna  |  Wiadomości  |  Mapa serwisu
Copyright © 2006 - 2009 VC.TravellingPolska, Wszelkie prawa zastrzeżone